Esi ba senga yo kosangisa nzoto pona lisungi to na tina ya lifuti?

Esi omona likambu moko ya PSEA esalema,
ko banga te.

Osi omona moninga nayo ya mosala azui lifuti na tina ya bosangisi nzoto?

Sunga basusu na boyebi ko mibatela

Funda

Bato na boluki lisungi baza bato balemba pe na ebele bazanga elikya.
Esali nde sikoyo bosembo te na kanyaka bato bako lyeya pe ko salela bato oyo ba lemba. Kosalela bokonzi na na ndenge ya mabe na kosalela bango pona kosangisa nzoto ezali eloko moko emonanaka te na kati ya mosala ya lisungi, to pe esika oyo batu baza na posa ya makasi ya lisungi.
Ata ba ka oyo emonanaka te eko ndimama te, pona biloko ya boye ezo bebisa réseau ya sociéte na biso.

Ba principes motoba Fondamentau X ya komibatela
contre kosalela pe Abus sexuels ( PSEA)

ezali mbano ya suka ya préoccupation ya comité permanent interorganisations (IASC), na komibatela lokola ba sali ya lisungi. Ba organes ya Nations Undies lokola (HCR, I’OIM, le PNUD, I’UNICEF, le PAM, le FAO, I’OMS, ONU-HABITAT na OCHA) emonisamaka na kati ya IASC. Ba organization nyonso likolo, na 78 organization ya lisungi lokola NRC, RC, JRS, CARITAS, MSF, IRC, HIAS, pe na sima, to ndimaki kolanda ba etamboli nakati ya missions na bango. Mikano oyo ezuami pona koyeba ndenge nini ko sala pe koyeba ko batela ndenge yako bimisa na polele pe ko funda makambu ya mabe oyo basali mutu to oyo mutu a kutani bango.
.

Fina awa pona kotanga ba principes

Esi ba senga yo kosangisa nzoto pona lisungi to na tina ya lifuti.

Funda Yango

Soki omoini likambu moko ya PSEA ezo salema,
ko banga te.

Telemela Yango

Soki omona moninga nayo ya mosala azui lifuti na tina ya bosangisi nzoto.

Pekisa Yango

Okoki koloba na likambu eteali “bokebisi ya exploitation sexuel na abus” na camp nayo to esika ovandaka. Soki ozali na makoki yako loba te, kende mbala moko epayi ya responsible oyo azo tala makambu ya ba agresseur. Ata soki oza mutu akweyeli likambu to temoin, temoignage nayo ezali na litomba secret ekozala garder, pe interet ya mutu akweyeli likambu ekozala motuya pe decision moko te eko zuama sans accord ya mutu akweyeli likambu. Kobimisa makambu ya boye ezali kobatela, ekitisaka pe elembisaka ba agresseur, pe ezali kobatela ba susu na future po bazala lisusu exploitées te.

Motuya

Mabongisi oyo esalemaki na lisungi na likanisi ya UNHCR pe IASC na boyokani ya ICVA

Ekokisamaki epai ya Cinergies Co-Op