جلوگیری از سوءاستفاده جنسی وبهره برداری جنسی

ایا تا به حال از شما خواسته شده که در ازای دریافت خدمات یا کالایی مورد درخواست جنسی قرار بگیرید؟

اگر مورد استثمار جنسی و سوءاستفاده جنسی هستید؟ دریغ نکنیید

ایا تا بحال دیده اید که یک همکار از  یک ذینفع از مزایای جنسی بهره مند شود؟

به دیگران کمک کنید تا یاد بگیرند درباره گزارش صحیح

افراد نیازمند در بسیاری از موارد ناامید هستند
در آن زمان است که حریص که از نظر اخلاقی فاسد هست
این افراد مورد بهره برداری افراد ضعیف مورد سوءاستفاده قرار خواهند گرفت
سوءاستفاده ازقدرت واستثمارجنسی درماموریت های بشردوستانه،جایی که مردم اغلب به شدت به کمک نیاز دارند،غیر معمول نیست . حتی نادرترین موارد نیزقابل قبول نیستند، زیرا چنین اقداماتی شبکه جامعه ما را خراب می کند

شش اصول اساسی جلوگیری از استثمار جنسی وسوءاستفاده جنسی (PSEA )

که برای جلوگیری ازچنین کارهایی توسط کارمندان کمک بشر دوستانه بوده. کلیه اژانس های سازمان ملل (مانند کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، UNHCR, IOM, UNDP, UNICEF, WFP,FAO, WHO, UN-HABITAT AND OCHA که در IASC نمایندگی دارند
سازمانهای فوق، به همراه 78 سازمانهای بشر دوستانه، مانند NRC, RC, JRS, CARITAS, MSF, IRC, HIAS, و دیگران توافق کرده اند که در ماموریت های خود از این اصول پیروی کنند.این تعهد ضمن ایجاد یک مکانیزم های گزارش دهی متمرکزبر قربانی و در دسترسی هستند
شرایط را برای ایجاد و حفظ مسیرهای فعال،گزارش حوادث را فراهم میکند

برای مطالعه اصول اینجا را کلیک کنید

اگر تا بحال از شما خواسته شده که در ازای دریافت خدمات یا کالایی مورد لطف جنسی قرارگرفته اید

آنرا گزارش کن

اگرمورد استثمارجنسی یا سوءاستفاده جنسی شوید. دریغ نکنید

اجازه ندهید

اگر مشاهده کرده اید که یک همکار از یک ذینفع سوءاستفاده جنسی می کند

موتوقفش کن

می توانید به مرکز کانون جلوگیری از سوءاستفاده جنسی یا بهره برداری در کمپ یا محل اقامت تان مراجعه کنید
اگر این امکان ندارید، مستقیما به مدیر مسوول سوءاستفاده صحبت کنید
چه شما یک قربانی باشید وچه یک شاهد، شهادت شما مهم است ! نا شناس ماندن باید حفظ شود
در حالی که در عین حال منافع افراد سوءاستفاده شده حفظ شود
همچنین بخاطر داشته باشید که هیچ اقدامی بدون رضایت قربانی انجام نمی شود
گزارش چنین اقداماتی ایمن ، اخلاقی است و سوءاستفاده کنندگان را کاهش و دلسرد می کند ،
و در حالی که قربانیان اینده را از بهره برداری نجات میدهد

اعتبار

بودجه این پروژه به ابتکارکمیساریای عالی سازمان ملل متحد و IASC وبا ICVA تعمین شده

Cinergies Co-Op ساخته شده توسط